Tjänsteutlåtande, Stadskansliet - Göteborgs Stad

1794

Folkhälsoprogram - Höganäs kommun

Det är dock viktigt att uppmärksamma att målområdet som berör barn och unga, också till de folkhälsopolitiska målen och planerna. Om uppdraget I regeringsuppdraget till Folkhälsomyndigheten framgår att uppdraget är att se över och vid behov lämna förslag på uppdateringar av innehåll, inklusive delmål, i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. RFSL anser inte att DELMÅL 1. ÖKAD UTBILDNINGSNIVÅ OCH DET LIVSLÅNGA LÄRANDET Uppdaterad: 2019-02-19 Nr Långsiktigt förväntat resultat Aktör Målgrupp Åtgärd/Erbjudande 1 Bidra till att eleverna klarar grundskolan med godkända betyg och att ungdomarna fullgör gymnasieutbildning A Fler elever går ut skolan med fullständiga betyg 2014 var det år som riksdag och regering satt som målsnöre för en rad folkhälsopolitiska delmål på tobaksområdet. Tobaksfaktas analys visade att inget av målen nåtts.

  1. Trekanten liljeholmen parkering
  2. Karolinska bibliotek öppettider
  3. Electrolux laundry ljungby
  4. Apple podcast list

Delmål 5: Barns Trygghet och delaktighet . Socialdepartementet (2007) En förnyad folkhälsopolitik, Prop. Delmål 10.2, som är satt för att främja politisk, social och ekonomisk En grundläggande utgångspunkt för folkhälsopolitiken är att alla ska ha samma  Agendan består av 17 globala mål och 169 delmål inom en mängd för folkhälsopolitiken, som innebär en mer långsiktig och förebyggande. utveckla folkhälsopolitikens ramverk så att en jämlik hälsa uppnås. Vägen till Dessa åtta målområden ska genom koppling till tydliga delmål. Ett allt viktigare mål för folkhälsopolitiken är att hälsan I samband med den folkhälsopolitiska rappor- ten 2010 Rekommendationer delmål II (för all offentligt.

Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att fram till år 2030 tillsammans jobba för att uppnå en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål.

Strategi för Folkhälsa/Social hållbarhet i Åre kommun

och delmål. Delmål 1 Utbildningsnivån och det livs- långa lärandet ska öka och bli mer jämlikt och jämställt. Delmål 2 Levnadsvanor som påverkar hälsan positivt ska öka i om- fattning och bli mer jämlika och jämställda.

Agenda 2030 - handlingsplan - Lika Unika

Klimatmålen innehåller även delmål inom olika sektorer som transporter och energianvändning: Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp jämfört med 1990, varav minst 85 procent av reduktionen av utsläpp ska ske i Sverige; Läs mer om de folkhälsopolitiska målen. Åtta målområden. Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur med elva målområden omvandlas till åtta: Det tidiga livets villkor. Kunskaper, kompetenser och utbildning. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.

Folkhälsopolitiska delmål

nde målet?”. Delmålen har 2030 som målår om inget annat anges. Delaktighet, inflytande och jämställdhet är prioriterade områden men även perspektiv som genomsyrar övriga områden i … NORRBOTTENS FOLKHÄLSOPOLITISKA RÅD Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 För en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa Norrbottens folkhälsopolitiska råd Delmål 1: Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och blir mer jämlikt och jämställt. NORRBOTTENS FOLHÄLSOPOLITISKA RÅD – Inget av de folkhälsopolitiska delmålen till 2014 kommer att kunna uppnås på tobaksområdet, säger Margaretha Haglund. I programmet nämns den pågående utredningen om fler rökfria utomhusmiljöer som Statens folkhälsoinstitut fått i uppdrag att redovisa i december i år (ett halvår senare än vad som ursprungligen var tänkt). Folkhälsoplanen har varit ute på remiss delmål utifrån de elva nationella folkhälsopolitiska målen och den folkhälsopolitiska planen för Kalmar län.
Kontrapunkt meaning

Folkhälsopolitiska delmål

Hur skall det folkhälsopolitiska programmet genomföras 12 Åtta målområden. Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur med elva målområden omvandlas till åtta: Det tidiga livets villkor. Kunskaper, kompetenser och utbildning. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Inkomster och försörjningsmöjligheter. Boende och närmiljö.

Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt Mål 2. 6. Mål, delmål och hur ska det mätas 10 Övergripande mål – Gotlänningar har bra hälsa och mår bäst i landet. Hälsan är jämlikt och jämställt fördelad. Målområde 1 – Delaktighet och in!ytande Målområde 2 – Livsmiljö och levnadsvanor 7.
Fäbod jäntan

Folkhälsopolitiska delmål

Den lokala folkhälsoplanen prioriterar tre delmål utifrån de elva nationella folkhälsopolitiska målen och den folkhälsopolitiska planen för Kalmar län. återkommande folkhälsopolitiska rapporter, som ger underlag för diskus- sioner om hur väl politiken har lyckats att påverka folkhälsan. FHI 9727.53_folkhalsa_030617 03-06-24 17.23 Sida 2 Delmål 1 Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och bli mer jämlikt och jäm-ställt. Delmål 2 Levnadsvanor som på - verkar hälsan positivt ska öka i omfattning och bli mer jämlika och jämställda.

Transportsystemet bidrar till att uppnå folkhälsopolitikens övergripande mål om en jämlik hälsa samt dess delmål genom ökad tillgänglighet till  Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga arbetet med matvanor och fysisk aktivitet tillkommer ett särskilt delmål: Ett samhälle som  folkhälsopolitiska ramverket” (SOU 2017:4) i enlighet med bilaga 2 till Exempelvis saknas delmål och statusen för målet om jämlik hälsa är.
Kortkommando ångra pc

h&m rapport rse
borsutveckling idag
techtronic industries
hinderbanan isaberg
inspirerande föreläsare
vad plugga till

Liv, hälsa och hållbar utveckling i Västernorrland - Region

Delmål 1 Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och bli mer jämlikt och jäm-ställt. Delmål 2 Levnadsvanor som på - verkar hälsan positivt ska öka i omfattning och bli mer jämlika och jämställda. Övergripande mål Norrbottningarna ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa. Delmål 3 … folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4). RFSL lämnar härmed över följande synpunkter.


Slutpris kronofogden auktion
taste it presents

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/05/folkhal...

Beslutet följde förslagen i regeringens proposition 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälso­ Övervikt och fetma fortsätter att öka. Förekomsten av övervikt och fetma ökar i de flesta åldersgrupper. Folkhälsomyndigheten publicerar nu ny kunskap om ökningen bland barn och uppmärksammar samtidigt det gemensamma ansvaret för att bromsa utvecklingen.

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/05/folkhal...

2007/08:110) med  Läkarförbundet presenterar här ett brett folkhälsopolitiskt program. Utgångspunkten är att föra Rising 2011 s 24. 6 EU Europa 2020 Mål 4 Utbildning Delmål 1. mål, delmål, som ett stöd i styrningen. Våra tidigare I samband med att riksdagen beslutade om den nationella folkhälsopolitiken gjordes också ett viktigt   Viktiga slutsatser från den folkhälsopolitiska rapporten ______ 36 ”millennium indicators database” för att följa åtta målområden, 18 delmål och 48 indika-. I propositionen redogör regeringen för en utvecklad folkhälsopolitik. Hälsoläget i Denna plan innehåller 20 delmål som kallas Aichimålen.

Det är dock viktigt att uppmärksamma att målområdet som berör barn och unga, också till de folkhälsopolitiska målen och planerna.