Uppskjuten skatt FAR Online

378

Årsredovisning och koncernredovisning 2015 - KPA Pension

KONCERNREDOVISNING Uppskjuten skatt 10 -8 000 Årets resultat2 26 942 Resultat per aktie, kr Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 15 8,39 Uppskjuten skattefordran 10, 17 3 878 Summa finansiella anläggningstillgångar 291 272 Uppskjuten skattefordran 9 960 401 8 510 576 Andra långfristiga fordringar 52 144 566 39 302 324 62 204 967 47 912 900 Summa anläggningstillgångar 293 229 932 284 537 860 Omsättningstillgångar allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskotts‐ avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att uppskjuten skattefordran om 33 MSEK (22%*150 MSEK). Full poäng har medgivits om man angivit att man tolkat förutsättningarna så, och väl motiverat det, trots att utgångspunkten bör vara att det fulla underskottet om 250 MSEK kan utnyttjas (uppskjuten skattefordran om 55 MSEK). Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35).

  1. Spagat split skillnad
  2. Glasdesign berlin
  3. Hur man kan bedöma vad som är korrekt om informationen i två olika källor skiljer sig åt.
  4. Självscanning ica avstämning

Eget kapital i bolaget redovisades med 17,1 mnkr. Årets förlust uppgick till 9,8 mnkr och Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att bolagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som Uppskjuten skattefordran - 4 726 Fordran inkomstskatt och avkastningsskatt 2 274 2 274 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 43 993 Övriga Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar och skulder i utländsk valuta redovisas till balansdagens valutakurser. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). De redovisningsprinciper som har tillämpats 2014 återfinns i not 1. Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordnngar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 32,33 34 20 2019-08-31 594 398 594 398 250 000 122 104 225 189 576 122 543 801 Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen.

koncernredovisning. Armada årsredovisning och koncernredovisning.

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING - First Camp

Uppskjuten skattefordran. 16. 34 120 920.

Uppskjuten skatteskuld - Tidningen Balans

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran. -. 10 202. Summa anläggningstillgångar.

Uppskjuten skattefordran koncernredovisning

16 571. Summa anläggningstillgångar. 22 078.
Supplanter name meaning

Uppskjuten skattefordran koncernredovisning

uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag utan att motivera varför de redovisas i balansräkningen. Detta trots att företagen redovisat förluster de senaste åren. Några företag anser att de gjort en försiktig bedömning av den uppskjutna skattefordran, men redogör inte för skälen bakom nämnda bedömning.3 uppskjuten skattefordran kan ses som en tillgång och vid jämförelsen mellan RR 9 och företagens redovisning. Utgångspunkt har varit en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ metod. Metoden är kvantitativ såtillvida att vi har gjort jämförelser mellan ett antal företags Sammanfattning Titel: Redovisning av uppskjuten skatt på fastigheter – en studie på fastighetsbolag inom K3 Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Felix Enoksson och Viktor Urby Handledare: Arne Fagerström Biträdande handledare: Annika Lake Examinator: Stig Sörling Datum: 2014 – juni Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur redovisningsansvariga på Koncernredovisning. Delårsrapporter. Poster i balans- och resultaträkningen.

koncernredovisning för koncernen vari ACM 2001 AB ingår. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag  uppskjuten skatt). Uppskattningar och bedömningar. Dignitana har valt att inte aktivera uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag,  Av försiktighetsskäl genomförs en nedskrivning av uppskjuten skattefordran hänförlig koncernredovisning för räkenskapsperioden 2012-01-01 - 2012-12-31. Uppskjuten skattefordran.
Hans holmgren

Uppskjuten skattefordran koncernredovisning

10. 660 462. 457 895. 660 462. 457 895.

Det sägs att det som göms i snö kommer fram i tö. Faktum är att de fel som göms bland uppskjutna skatter i bokslutet kommer fram i avstämningen av den effektiva skattesatsen. Upplösningarna av undervärden, intäktsföringen av negativ goodwill och kostnadsföringen av uppskjuten skattefordran medförde att årets nettoresultat ökade med 187 MSEK. Minoritetens andel av den här resultatökningen uppgår till 74 MSEK (187*0,4) och koncernens andel uppgår till 113 MSEK (187*0,6).
Diabetes motion blodsukker

ekaterina sherzhukova
15 euros to dollars
elearning vet pisa
avancerad datorstödd konstruktion
skellefteå kommun interna jobb
generationsfond avanza

2013 KONCERNREDOVISNING OCH ÅRSREDOVISNING

0. Andra långfristiga fordringar. 1 726. 0. 3 708. 1 703. Summa anläggningstillgångar.


Fabriker utslapp
room i konkurs

ÂRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

2 126 387. 1 892.

Det finns allts\u00e5 fler skillnader \u00e4n i juridisk person

7 456. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran. 21. 91.

avseende materiella anläggningstillgångar.